ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy

Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu. Różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia i czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

REGULAMIN

1.1.

Niniejszy regulamin określa warunki składania zamówień, zasady składania reklamacji, zwrot towaru oraz
rezygnacji z zamówienia pomiędzy Narodowy Skarbiec.pl., a Klientem składającym zamówienie.

1.2.

Definicje:
a) Sklep internetowy – sklep internetowy Narodowy Skarbiec dostępny pod adresem www.narodowyskarbiec.pl
b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
c)narodowyskarbiec.pl – sprzedawca.
d) Klient – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia, osoba prowadząca działalność gospodarczą,
osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub konsument nie prowadzący
działalności gospodarczej, który korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez narodowyskarbiec.pl
e) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie
Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
f) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu z
narodowyskarbiec.pl
g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu
internetowego w języku polskim,
h) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży
pomiędzy Klientem a narodowyskarbiec.pl

1.3.

Usługi świadczone drogą elektroniczną przez narodowyskarbiec.pl polegają na:
a) umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
b) kontakt z narodowyskarbiec.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego,
c) przesyłanie informacji handlowych na wskazany numer telefonu.

1.4.

Wszystkie informacje o produktach i usługach podane na stronienarodowyskarbiec.pl, w szczególności ich
opisy, parametry oraz ceny stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71
Kodeksu Cywilnego.

1.5.

Przed złożeniem zamówienia Klient proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu. Złożenie
zamówienia wiąże się z akceptacją Regulaminu.

1.6.

Do korzystania ze Sklepu internetowego narodowyskarbiec.pl, niezbędne jest połączenie z siecią Internet,
przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego
urządzenia elektronicznego stron www.

Warunki składania zamówień:

2.1

Klientami narodowyskarbiec.pl mogą być osoby prawne, osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej.

2.2.

Do realizacji zamówienia pracownik narodowyskarbiec.pl przystąpi wówczas gdy Klient prześle wypełniony
formularz zamówienia lub telefonicznie przekaże pełne zamówienie ze wszystkimi szczegółami zamówienia
(rodzaj artykułu, kolor, a także ilość)

2.3.

Dostawa odbędzie się najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia. 

2.4.

Narodowyskarbiec.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnienia realizacji zamówienia, jeśli
opóźnienie nie będzie dłuższe niż 4 dni robocze.

2.5.

Złożenie pełnego zamówienia opisane w paragrafie 2.2 w świetle przepisów prawa polskiego jest
rozumowane jako zawarcie umowy.

2.6.

W przypadku rezygnacji ze złożonego zamówienia Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki,
które narodowyskarbiec.pl poniósł. Dla przesyłek na terenie Polski, do masy nie przekraczającej 2kg opłata ta
wynosi 16 zł brutto.

2.7.

Sklep narodowyskarbiec.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach
Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

Zasady składania reklamacji

3.1.

Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia całości towaru bezzwłocznie po odbiorze. Każdemu
klientowi przysługuje prawo składania reklamacji w przypadku widocznych uszkodzeń do 3 dni roboczych od
odebrania towaru.

3.2.

Reklamacje przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres dzialreklamacjiskarbiec@gmail.com

W celu złożenia reklamacji należy:

a) utworzyć wiadomość e-mail

a) sfotografować i załączyć do wiadomości widoczne uszkodzenia/wady towaru,

b)opisać szczegółowo na czym polega odstępstwo od pełnowartościowego produktu.

c)podać dane klienta, który składał zamówienie (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, datę zamówienia,
zamówiony produkt, cenę zakupu produktu)

Bez podania któregokolwiek z wyżej wymienionych punktów reklamacja nie zostanie przyjęta do rozpatrzenia.

3.3.

Towary oferowane w narodowyskarbiec.pl nie posiadają kart gwarancyjnych producenta/ instrukcji obsługi,
a dochodzenie praw z tytułu reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie na podstawie dokumentu dostarczenia.

3.4.

Każdy produkt przed wysyłką do Klienta zostaje dokładnie sprawdzony przez pracowników
narodowyskarbiec.pl, dopuszcza się jednak zniszczenie towaru w transporcie. W celu reklamacji towaru
uszkodzonego w transporcie niezbędne jest spisanie z kurierem formularza reklamacyjnego, ponieważ Sklep
narodowyskarbiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub zaginięcie towaru spowodowane
przez firmę kurierską. Wypełniony formularz reklamacyjny należy dołączyć do e-maila z reklamacją. Będąc w
posiadaniu kompletu dokumentów umożliwiających złożenie reklamacji narodowyskarbiec.pl przekaże sprawę do Kuriera.

3.5.

Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie wysłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przyszła, nie później niż na 7 dzień roboczy, licząc od dnia otrzymania reklamacji.

3.6.

O rozpatrzeniu reklamacji będzie decydował Kierownik Działu Obsługi Klienta.

3.7.

Klient ma prawo reklamować wyłącznie uszkodzenia towaru. Towar, który nie posiada wad nie może
zostać reklamowany.

Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

4.1.

Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z póź.zm.)istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Wówczas Klient otrzyma zwrot kwoty pomniejszony o koszt wysyłki kurierskiej- dla przesyłek na terenie Polski, do masy nieprzekraczającej 2kg opłata ta wynosi 16zł brutto.

Koszt wysyłki pozłacanego banknotu do Klienta pokrywa Narodowy Skarbiec.pl, jednak w przypadku rezygnacji z zamówienia, kiedy zostało ono już wysłane i Narodowy Skarbiec.pl poniósł już koszt wysyłki przeniesie on ciężar pokrycia poniesionych kosztów na Klienta, który dobrowolnie złożył zamówienie, a później zaniechał jego odbioru.

W przypadku zwrotu towaru kwota, która będzie zwrócona pomniejszona zostanie o koszt wysyłki do Klienta, którą Narodowy Skarbiec.pl poniósł realizując zamówienie.

Narodowy Skarbiec.pl zobowiązuje się do pokrycia kosztów wysyłki kurierskiej i reklamuje ją jako darmową- w przypadku, gdy Klient nie odstępuje od umowy kupna-sprzedaży.

4.2. Dyspozycję rezygnacji z otrzymanego zamówienia należy wysłać drogą mailową. Niniejsza dyspozycja musi zawierać : imię, nazwisko, adres, numer telefonu, datę zamówienia, zamówiony produkt, cenę zakupu produktu, numer konta do zwrotu.

Protokół zwrotu towaru 

4.3.

Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy kupna, w opakowaniu fabrycznym, w nienaruszonym stanie, na adres:

Tryton Finanse Sp. z o.o.

Ul. Kaczyniec 3/3, 44-100 Gliwice

4.4.

Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty. W przypadku odmowy przyjęcia złożonego zamówienia, bądź nie podjęcia awizowanej przesyłki w terminie Klient zostanie obciążony kosztami wysyłki kurierskiej w dwie strony - do Klienta oraz powrotnej. Koszt ten opiewa na kwotę  32zł (2x 16zł)

Płatności

5.1.

Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto. 

5.2.

O całkowitej kwocie Zamówienia Klient informowany jest po podsumowaniu Zamówienia.

5.3

Za złożone zamówienie Klient może zapłacić:

-za pobraniem, u kuriera gotówką lub kartą,

-korzystając z płatności internetowych (PayU, PayPal, tradycyjny przelew)

Ochrona danych osobowych

6.1.

Klient, wypełniając Formularz zamówienia proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez narodowyskarbiec.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

6.2.

Dane osobowe podawane są dobrowolnie, ograniczone do niezbędnego minimum i służą jedynie do świadczenia usług, o których mowa w § 1 pkt 1.4 niniejszego Regulaminu.

6.3.

Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji
lub usunięcia z bazy narodowyskarbiec.pl.

Ochrona praw autorskich

7.1.

Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego narodowyskarbiec.pl są własnością narodowyskarbiec.pl lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

7.2.

Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów
zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego narodowyskarbiec.pl w tym ich udostępnianie w Internecie bez
pisemnej zgody narodowyskarbiec.pl lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

7.3.

Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego narodowyskarbiec.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

7.4.

Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody narodowyskarbiec.pl lub innej osoby
trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia
postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

Postanowienia końcowe

8.1.

Na żądanie klienta Regulamin jest wysyłany pocztą elektroniczną lub drukowany i przekazywany
klientowi w przesyłce wraz z zamówieniem.

8.2.

Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwym sądzie w Gliwicach.

8.3.

W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i inne właściwe.

8.4.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku.

Adres naszej strony internetowej to: https://www.narodowyskarbiec.pl/

reklamacje/zwroty: dzialreklamacjiskarbiec@gmail.com

8.5

Projekt Narodowy Skarbiec.pl realizowany jest przez 

Tryton Finanse Sp. z o.o.

Ul. Gliwicka 35, 42-600 Tarnowskie Góry

KRS 0000326642, REGON 241178116, NIP 6452484620

Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Narodowy Skarbiec.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Regulamin

Kolory towaru w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na stronie. Zdjęcia mają charakter poglądowy.